Zapytania ofertowe - Ogród Bajek


Będzin, 25.02.2013r.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe
„BUD-MAR” Marek Szumlas
Ul. Sienkiewicza 33
42-500 Będzin

 

Zapytanie ofertowe na zakup oraz wykonanie ogrodzenia terenu

Zapytanie ofertowe na zakup oraz wykonanie ogrodzenia terenu
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup oraz wykonanie ogrodzenia terenu przynależącego do schroniska o powierzchni 3400 m2. Podmurówka ogrodzenia wykonana z kamienia naturalnego. Przęsła drewniane zaimpregnowane odpowiednimi impregnatami do drewna.
Kryteria wyboru oferty:

  • Cena 90%
  • Gwarancja min. 5 lat 10 %
  • Kompletność oferty

Sposób składania ofert:

  • listownie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-MAR”, Ul. Sienkiewicza 33, 42-500 Będzin
  • osobiście w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUD-MAR”, Ul. Sienkiewicza 33, 42-500 Będzin
  • drogą elektroniczną na adres: biuro@bud-mar.bedzin.pl
  • faksem na nr: 32 2674831

Oferty cenowe należy składać do dnia 15.03.2013r.
Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Płatność realizowana będzie przelewem.
Osoba do kontaktu w celu wyjaśnienia problemów technicznych: Marek Szumlas 513 101 306

 

 

Z poważaniem,
Marek Szumlas

 


Projekt „Rozszerzenie oferty bazy okołoturystycznej Grabowej Chaty w Brennej o Ogród Bajek i zimowe trasy narciarstwa biegowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

……………………………………………….
(miejscowość, dnia)

 

OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………… faks: ………………………………….,
e-mail: ……………………………….., na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.
NIP: ………………………………………………… Regon ………………………………..

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2013r. na zakup i wykonanie ogrodzenia terenu oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

LP Nazwa Zadania Cena netto Vat Cena Brutto
  Zakup i wykonanie ogrodzenia terenu ... ... ...
SUMA ... ... ...

Okres gwarancji: ……………………………………………


Z poważaniem ………………………………………………………………………………………
/podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

 

Projekt „Rozszerzenie oferty bazy okołoturystycznej Grabowej Chaty w Brennej o Ogród Bajek i zimowe trasy narciarstwa biegowego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013